// // feministasylum.org | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Επιλογή Σελίδας

8268 Άτομα υπέγραψαν ήδη το ψήφισμα

Θέλω κι εγώ να υπογράψω!Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ήδη καταχωρηθεί στο παρελθόν.Κατά την υποβολή της petition, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2022, η φόρμα της petition θα ετοιμαστεί με το όνομα, το επώνυμο και τη χώρα σας και θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς και στις εθνικές κυβερνήσεις του «Χώρου Σένγκεν». Η ηλεκτρονικού διεύθυνση σας θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να επαληθεύσει την απουσία διπλότυπων και θα σας στείλουμε σε αυτήν τη διεύθυνση πληροφορίες για την συνέχεια της καμπάνιας μας. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα πληροφοριών μας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα μεταβιβάζεται στους παραλήπτες αυτής της petition ούτε σε τρίτους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΛΟΑΤΚΙΑ+

Η σεξουαλική και έμφυλη βία (ιδίως ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστικοί γάμοι, ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, εμπορία ανθρώπων (trafficking), νομοθεσία που θεσμοποιεί έμφυλες διακρίσεις, αποκήρυξη από το σύζυγο, αποκοπή από τα παιδιά τους) ωθούν πολλές γυναίκες, κορίτσια και άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+ να φύγουν από τις χώρες τους και να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη.

Τα άτομα αυτά εκτίθενται σχεδόν συστηματικά στη βία και στην εκμετάλλευση καθ’ολη τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού: σεξουαλική βία από διακινητές ή στα στρατόπεδα προσφύγων, σεξουαλική εκμετάλλευση ή καταναγκαστική εργασία και εγκλωβισμός στα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων των χωρών διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών χωρών, και απειλές, ενώ τα παιδιά τους εκτίθενται σε τραυματικές εμπειρίες και κινδύνους.

Με την άφιξή τους στην Ευρώπη, τους περιμένουν ακατάλληλες διαδικασίες ασύλου και μια ανάξια υποδοχή. Οι διαδικασίες ασύλου δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των θυμάτων έμφυλης βίας ή δικτύων εμπορίας ανθρώπων, οι δομές στέγασης είναι ακατάλληλες, δεν προβλέπονται μέτρα στήριξης. Επί πλέον, συχνά δεν αναγνωρίζονται οι ειδικοί λόγοι για να τους χορηγηθεί άσυλο, παρά τις αρχές που διατυπώνονται σε πολλές ευρωπαϊκές Οδηγίες και παρά τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η οποία αναγνωρίζει την έμφυλη βία κατά των γυναικών ως μια μορφή δίωξης που θεμελιώνει το δικαίωμα διεθνούς προστασίας.

Εμείς, κάτοικοι της Ευρώπης και του κόσμου, καλούμε την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και τις εθνικές κυβερνήσεις του χώρου Σέγκεν:

1 Να εγγυηθούν το δικαίωμα διεθνούς προστασίας με την ουσιαστική αναγνώριση των ειδικών λόγων χορήγησης ασύλου για γυναίκες, κορίτσια και άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+.

Ζητάμε να εξασφαλιστεί η αναγνώριση αυτή σε κάθε θύμα έμφυλης βίας, είτε είναι γυναίκα, κορίτσι ή άτομο ΛΟΑΤΚΙΑ+, με την ενσωμάτωση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου και της υποδοχής των ειδικών αναγκών αυτών των ατόμων, καθώς και των παιδιών που ενδέχεται να τα συνοδεύουν.

Η εγγύηση αυτή συνεπάγεται ιδίως τη συστηματική πρόσβαση σε δομές ταυτοποίησης και στήριξης σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και βίας με βάση το κοινωνικό φύλο και τον μη ετεροφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί στα κέντρα στέγασης και υποδοχής η παρουσία γυναικών κοινωνικών λειτουργών, διερμηνέων, υγειονομικών, ψυχολόγων και νομικών που να είναι ευαισθητοποιημένες σε ζητήματα ΛΟΑΤΚΙΑ+. Θα πρέπει να απαγορευθεί η κράτηση γυναικών και των παιδιών που τις συνοδεύουν, των κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙΑ+ στην προσφυγιά. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ευάλωτα πρόσωπα ο κανονισμός του Δουβλίνου: θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα η ρήτρα κυριαρχίας στις γυναίκες, στα κορίτσια και στα άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+.

Ζητάμε να αναπτυχθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές κυβερνήσεις τα απαραίτητα μέσα για τη δημιουργία των κατάλληλων διαδικασιών και δομών για την ουσιαστική αναγνώριση των ειδικών λόγων χορήγησης ασύλου σε γυναίκες, κορίτσια και άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+.

2 Να δημιουργήσουν ένα όργανο ευρωπαϊκής επιτήρησης που να εξασφαλίζει την ουσιαστική εφαρμογή των άρθρων 60 και 61 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και των άρθρων 10 έως 16 της Σύμβασης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Το άρθρο 60 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θεσπίζει τυπικά την υποχρέωση των κρατών που την υπέγραψαν να αναγνωρίσουν το δικαίωμα διεθνούς προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας κατά των γυναικών και απαιτεί τη δημιουργία διαδικασιών υποδοχής και χορήγησης ασύλου που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του κοινωνικού φύλου καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων υπηρεσιών παροχής στήριξης. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν η θέσπιση εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων κατ’εφαρμογή αυτής της Σύμβασης και η ουσιαστική εφαρμογή τους στα υπογράφοντα κράτη. Παρομοίως, η αρχή της μη επαναπροώθησης, η οποία επιβεβαιώνεται στο άρθρο 61 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγχεται αποτελεσματικά η εφαρμογή της, ώστε να εμποδίζεται η αναγκαστική επιστροφή των γυναικών, κοριτσιών και ατόμων ΛΟΑΤΚΙΑ+ σε χώρες όπου διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν ξανά αυτές τις μορφές βίας.

Εξάλλου, ο σεβασμός της Σύμβασης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (ιδίως των άρθρων 10 έως 16) είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστούν η πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και στην παροχή αρωγής, καθώς και η προστασία και η αποζημίωση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων.

Ζητάμε την έμπρακτη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της Σύμβασης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την αναγνώριση, την υποστήριξη και τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στα θύματα έμφυλης βίας.

3 Να εγγυηθούν την πρόσβαση των γυναικών, των κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙΑ+ στο δικαίωμα ασύλου στις ευρωπαικές χώρες.

Το σχέδιο νέου ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί κυρίως στον περιορισμό της πρόσβασης στην Ευρώπη. Καταγγέλλουμε το εν λόγω σύμφωνο το οποίο υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τα δικαιώματα των μεταναστ(ρι)ών που χρήζουν προστασίας. Ένα πιο σκληρό καθεστώς ελέγχου των συνόρων, διαδικασίες fast track και διαλογής στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, το ξεφόρτωμα του καθήκοντος υποδοχής και των διαδικασιών ασύλου σε τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωης όπως η Τουρκία και η διευκόλυνση των απελάσεων συνιστούν τη ραχοκοκκαλιά αυτού του νέου απαράδεκτου συμφώνου.

Την ώρα που οι αιτήσεις ασύλου δεν μπορούν να κατατεθούν στις πρεσβείες των ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα τη μετατροπή της Μεσογείου σε ένα τεράστιο νεκροταφείο, οι διαδικασίες fast track στα σύνορα επιταχύνουν την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί λόγοι χορήγησης ασύλου και οι ευαλωτότητες των γυναικών και των παιδιών που τις συνοδεύουν, των κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙΑ+.

Ζητάμε τη διευκόλυνση νόμιμων οδών που θα επιτρέπουν στις γυναίκες, στα κορίτσια και στα άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+ να υποβάλουν αίτηση ασύλου στην Ευρώπη.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια συσπείρωση αγωνιστικών συλλογικοτήτων και ενώσεων που αγωνίζονται με ανθρώπους που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Ο αγώνας μας, μας δείχνει καθημερινά την πολύπλευρη αυξημένη βία που βιώνουν οι γυναίκες και τα άτομα LGBTIQA + που έχουν έρθει να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη. Μετά τη φεμινιστική κινητοποίηση %22Όλες στα σύνορα%22, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια στις 5 Ιουνίου 2021, ενώνουμε τις δυνάμεις μας: η καταστολή πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αντίστασή μας επίσης!

Αυτές είναι οι οργανώσεις που μας υποστηρίζουν:

Europe
European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights
Forum Civique européen
Marche mondiale des Femmes
Migration-Control Project
Parti de la Gauche Européenne Europe

Austria

Frauensolidarität

StopDeportationsVienna

Basque Country

Asamblea de Mujeres de Bizkaia-Bizkiako Emakumeen Asanblada

Asiciacion Emakume Migratu Feministak-Sociosanitarias

Bagera, nous sommes

Bidez Bide Elkartea

EH Feministak Nika

EHko Bilgune Feminista

ELA SINDIKATUA

ESK Sindikatua

Euskal Herriko Emakume Migratu eta Arrazializaturen Sarea

Euskal Herriko Emakumeen Mundu Marcha

Euskal Herriko Mugimendu feminista

LAB SINDIKATUA

Marimatraka Santurtziko talde feminista

Martxanterak talde feminista

Mugarik Gabe ONGD

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK. MUGAK ZABALDUZ

Portugaleteko Mugimendu Feminista

Sindicato LAB de Euskal Herria

SMH-Aita Mari (Salvamento Marítimo Humanitario)

STEILAS SINDIKATUA

Belgium

CADTM - Comité pour l'abolition des dettes illégitimes

CIRÉ - Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers

Marche mondiale des Femmes

Finland

Free Movement Network

France

AIDES

Alda-Lesbiennes Réfugiées Toulouse

ANAFE

APIAF Toulouse

Association pour la Démocratie à Nice

ATTAC Toulouse

Avocats Sans Frontières France

BAGDAM Espace Lesbien Toulouse

Centre LGBTQIA 06

Cercle Louis Guilloux

CGT Education 06

CIMADE

CMPDF31

Collectif AGIR

Collectif Droits des Femmes 06

COMEDE

Ensemble

FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s)

Féministes révolutionnaires Nantes

France Amérique Latine, commission Féministes et Genres

GISTI

GRAF

Groupe Accueil et solidarités

Habitat&Citoyenneté

KARAVAN Toulouse

LaisseBien TaGaiete

Lesbiennes Dépassent Les Frontières

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Marche Mondiale des Femmes Occitanie

MRAP

Nice au cœur

#Nous Toutes 06

Planning Familial

Qx1 Welcome Map

Refugee Women's Centre

Resf-48

Roya Citoyenne

She'lter, Terres à elles

Solidaires 06 - confédération syndicale

SOLIDAIRES 31

SOMICO

Sublimes Portes, Traversées artistiques en Méditerranée

UJPP Union Juive Française pour la paix

UNEF Toulouse

Germany

Bavarian Refugee Council (Bayerischer Flüchtlingsrat)

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtinge

CENÎ - Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V.

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Flüchtlingsrat Brandenburg

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Flüchtlingsrat NRW Nordrhein-Westfalen e.V.

Frauenhauskoordinierung e.V. /Association of Women's Shelters

Hessischer Flüchtlingsrat (Refugee Coucil of Hesse) e.V.

NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V.

PRO ASYL

Pro Bleiberecht Rostock

Queer refugees support Hamburg

Refugee Council of Lower Saxony /Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

Refugee council Saxony-Anhalt /Flüchtlingsrat Sachsen – Anhalt e.V.

Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e. V.

Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. / Saxon Refugee Council

Seebrücke

Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ)

Women in Exile and Friends, Brandenburg

Greece

FemArtAct

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘Διοτίμα’ - Centre for Research on Women’s Issues ‘Diotima’

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για

την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) - Center of Research and Action for Peace (KEDE)

Ομάδα γυναικών του συλλόγου κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης "θρυαλλίδα" - Women Group of the Association of Social and Cultural Intervention "Thryallida"

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης -— LGBTQI+ Employment Support Group

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών- Greek Forum of Migrants

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι- Greek Helsinki Monitor

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες/Greek Council For Refugees

Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά

Δικαιώματα- Network for Political and Social Rights

Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών- Network of Social Support for Refugees and Migrants

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Pride Festival

Δίκτυο Οργάνωση Γυναικών Ευρώπης- Réseau des femmes grecques d'Europe

Samos LGBTQI+ Group, Samos Volunteers and Samos Advocacy

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής- United African Women Organization Greece

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΌΤΗΤΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Women’s initiative against debt and austerity measures - Women’s solidarity venue

Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ» "TO MOV" Women's Rights Association

ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ Σύλλογος Πολύτεκνων Μητέρων- Mother’s Work, Association of Multi-Children Families

Italy

ARCI Associazione di Promozione Sociale Roma

Association "Popoli in Arte" Sanremo

Associazione Albatros Laboratorio teatrale e Centro di Solidarietà - Alba (Cuneo)

ATTAC Imperia

Campagna LasciateCIEntrare

Casa delle Donne di Milano (Women's house of Milan)

Cisda (Cordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Onlus)

Cooperativa Giolli, Montechiarugolo (Parma) - Centro di Ricerche Teatro dell'Oppresso

Fucsia Teatro, IAM Intersectionalities and more - Bologna

Il Deposito dei Segni - Pescara

La bottega del Barbieri, Imola, Bologna

Laboratorio Politico per un'altra città, Firenze

Libera Università delle Donne, Milano

NUDM La Spezia

NUDM Modena

NUDM Ponente Ligure

Re.Co.Sol (Reti Comuni Solidali), Chiaro Sasso

Réseau Sanremo Solidale Sanremo

Italy and Bosnia

Linea D'Ombra

Lithuany

Center Against Human Trafficking and Exploitation

Equally

Spain

Kifkif, Migraciones y Refugio LGTBI+

Ca la Dona

Refugees Welcome España

Switzerland

ACAT

ADF Neuchâtel

APDH

Appartenances

Asile LGBTIQ+

Association de médiatrices interculturelles (AMIC)

Association Découvrir

Association du Témoignage Chrétien

Asylex

ATTAC Suisse

Be-Hôme Neuchâtel

Brava (anc. Terre des Femmes)

Camarada

Caritas Genève

Carrefour Orientation Solidarité

CEFAM, centre d'accueil et d'intégration pour femmes migrantes et leurs enfants habitant Meyrin

Centre social protestant Genève

Commission fédérative Femmes SSP/VPOD

Commission femmes de l’Union syndicale suisse

Coordination asile.ge

DAO Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein

Droit de Rester VD, NE et FR

Elisa-asile

Ensemble à gauche

Femmes socialistes suisses

FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes

Freiplatzaktion Basel - legal counseling center for refugees

Grève féministe suisse

Juristes démocrates de Suisse

L’AMAR – Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres /Neuchâtel

La Roseraie

Le deuxième Observatoire

Lelab.church

Les Scribes

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Médecins du Monde

Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers (ODAE-Suisse)

Plateforme Traite

Pluri-Elles

Rainbow Spot - Permanence LGBTIQ+ Asile-Migration (Vaud)

RECIF

Résistons Genève

SAO Association for displaced women

Solidarité Femmes région Neuchâtel

Solidarité sans frontières

Solidarité Tattes

SolidaritéS CH

Solinetz Luzern

SOS Asile Vaud

Transgender Network Switzerland

UNIA

Viol-Secours

Vivre Ensemble

Turkey

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Aramızda Gender Studies Association

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)

KAOS Gay Lesbien Association

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Sweden

Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights

Europe

European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights

Forum Civique Européen

Marche mondiale des Femmes

Migration-Control Project

Parti de la Gauche Européenne

Austria

Frauensolidarität

StopDeportationsVienna

Basque Country

Asamblea de Mujeres de Bizkaia-Bizkiako Emakumeen Asanblada

Asiciacion Emakume Migratu Feministak-Sociosanitarias

Bagera, nous sommes

Bidez Bide Elkartea

EH Feministak Nika

EHko Bilgune Feminista

ELA SINDIKATUA

ESK Sindikatua

Euskal Herriko Emakume Migratu eta Arrazializaturen Sarea

Euskal Herriko Emakumeen Mundu Marcha

Euskal Herriko Mugimendu feminista

LAB SINDIKATUA

Marimatraka Santurtziko talde feminista

Martxanterak talde feminista

Mugarik Gabe ONGD

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK. MUGAK ZABALDUZ

Portugaleteko Mugimendu Feminista

Sindicato LAB de Euskal Herria

SMH-Aita Mari (Salvamento Marítimo Humanitario)

STEILAS SINDIKATUA

Belgium

CADTM - Comité pour l'abolition des dettes illégitimes

CIRÉ - Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers

Marche mondiale des Femmes

Finland

Free Movement Network

France

AIDES

Alda-Lesbiennes Réfugiées Toulouse

ANAFE

APIAF Toulouse

Association pour la Démocratie à Nice

ATTAC Toulouse

Avocats Sans Frontières France

BAGDAM Espace Lesbien Toulouse

Centre LGBTQIA 06

Cercle Louis Guilloux

CGT Education 06

CIMADE

CMPDF31

Collectif AGIR

Collectif Droits des Femmes 06

COMEDE

Ensemble

FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s)

Féministes révolutionnaires Nantes

France Amérique Latine, commission Féministes et Genres

GISTI

GRAF

Groupe Accueil et solidarités

Habitat&Citoyenneté

KARAVAN Toulouse

LaisseBien TaGaiete

Lesbiennes Dépassent Les Frontières

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Marche Mondiale des Femmes Occitanie

MRAP

Nice au cœur

#Nous Toutes 06

Planning Familial

Qx1 Welcome Map

Refugee Women's Centre

Resf-48

Roya Citoyenne

She'lter, Terres à elles

Solidaires 06 - confédération syndicale

SOLIDAIRES 31

SOMICO

Sublimes Portes, Traversées artistiques en Méditerranée

UJPP Union Juive Française pour la paix

UNEF Toulouse

Germany

Bavarian Refugee Council (Bayerischer Flüchtlingsrat)

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtinge

CENÎ - Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V.

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Flüchtlingsrat Brandenburg

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Flüchtlingsrat NRW Nordrhein-Westfalen e.V.

Frauenhauskoordinierung e.V. /Association of Women's Shelters

Hessischer Flüchtlingsrat (Refugee Coucil of Hesse) e.V.

NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V.

PRO ASYL

Pro Bleiberecht Rostock

Queer refugees support Hamburg

Refugee Council of Lower Saxony /Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

Refugee council Saxony-Anhalt /Flüchtlingsrat Sachsen – Anhalt e.V.

Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e. V.

Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. / Saxon Refugee Council

Seebrücke

Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ)

Women in Exile and Friends, Brandenburg

Greece

FemArtAct

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘Διοτίμα’ - Centre for Research on Women’s Issues ‘Diotima’

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για

την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) - Center of Research and Action for Peace (KEDE)

Ομάδα γυναικών του συλλόγου κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης "θρυαλλίδα" - Women Group of the Association of Social and Cultural Intervention "Thryallida"

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης -— LGBTQI+ Employment Support Group

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών- Greek Forum of Migrants

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι- Greek Helsinki Monitor

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες/Greek Council For Refugees

Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά

Δικαιώματα- Network for Political and Social Rights

Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών- Network of Social Support for Refugees and Migrants

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Pride Festival

Δίκτυο Οργάνωση Γυναικών Ευρώπης- Réseau des femmes grecques d'Europe

Samos LGBTQI+ Group, Samos Volunteers and Samos Advocacy

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής- United African Women Organization Greece

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΌΤΗΤΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Women’s initiative against debt and austerity measures - Women’s solidarity venue

Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ» "TO MOV" Women's Rights Association

ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ Σύλλογος Πολύτεκνων Μητέρων- Mother’s Work, Association of Multi-Children Families

Italy

ARCI Associazione di Promozione Sociale Roma

Association "Popoli in Arte" Sanremo

Associazione Albatros Laboratorio teatrale e Centro di Solidarietà - Alba (Cuneo)

ATTAC Imperia

Campagna LasciateCIEntrare

Casa delle Donne di Milano (Women's house of Milan)

Cisda (Cordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Onlus)

Cooperativa Giolli, Montechiarugolo (Parma) - Centro di Ricerche Teatro dell'Oppresso

Fucsia Teatro, IAM Intersectionalities and more - Bologna

Il Deposito dei Segni - Pescara

La bottega del Barbieri, Imola, Bologna

Laboratorio Politico per un'altra città, Firenze

Libera Università delle Donne, Milano

NUDM La Spezia

NUDM Modena

NUDM Ponente Ligure

Re.Co.Sol (Reti Comuni Solidali), Chiaro Sasso

Réseau Sanremo Solidale Sanremo

Italy and Bosnia

Linea D'Ombra

Lithuany

Center Against Human Trafficking and Exploitation

Equally

Spain

Kifkif, Migraciones y Refugio LGTBI+

Ca la Dona

Refugees Welcome España

Switzerland

ACAT

ADF Neuchâtel

APDH

Appartenances

Asile LGBTIQ+

Association de médiatrices interculturelles (AMIC)

Association Découvrir

Association du Témoignage Chrétien

Asylex

ATTAC Suisse

Be-Hôme Neuchâtel

Brava (anc. Terre des Femmes)

Camarada

Caritas Genève

Carrefour Orientation Solidarité

CEFAM, centre d'accueil et d'intégration pour femmes migrantes et leurs enfants habitant Meyrin

Centre social protestant Genève

Commission fédérative Femmes SSP/VPOD

Commission femmes de l’Union syndicale suisse

Coordination asile.ge

DAO Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein

Droit de Rester VD, NE et FR

Elisa-asile

Ensemble à gauche

Femmes socialistes suisses

FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes

Freiplatzaktion Basel - legal counseling center for refugees

Grève féministe suisse

Juristes démocrates de Suisse

L’AMAR – Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres /Neuchâtel

La Roseraie

Le deuxième Observatoire

Lelab.church

Les Scribes

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Médecins du Monde

Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers (ODAE-Suisse)

Plateforme Traite

Pluri-Elles

Rainbow Spot - Permanence LGBTIQ+ Asile-Migration (Vaud)

RECIF

Résistons Genève

SAO Association for displaced women

Solidarité Femmes région Neuchâtel

Solidarité sans frontières

Solidarité Tattes

SolidaritéS CH

Solinetz Luzern

SOS Asile Vaud

Transgender Network Switzerland

UNIA

Viol-Secours

Vivre Ensemble

Turkey

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Aramızda Gender Studies Association

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)

KAOS Gay Lesbien Association

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Sweden

Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights